lördag 9 oktober 2010

Allergi 3: Bamsestudien

Av Marit Olanders

Fortsättning från föregående inlägg


Enbart amning i minst fyra månader och därefter delvis amning minskar risken för astma, enligt den svenska BAMSE-studien. Studien omfattar ca 4000 barn som föddes i Stockholms län åren 1994-96. När barnen var ett år fick föräldrarna svara på hur länge de hade ammats enbart och delvis. En rad olika riskfaktorer för att utveckla allergi har kartlagts, som ärftlighet, huruvida föräldrarna rökte, kost osv. När barnen var åtta år mättes deras lungfunktion och de testades för allergisk sensibilisering genom att man mätte deras förekomst av allergiantikroppen IgE.
Drygt sex procent av barnen hade astma vid åtta års ålder.

Enbart amning = minskad risk för astma
Barn som fått enbart bröstmjölk i fyra månader eller mer hade 40 % minskad risk för astma de första åtta åren. Störst skillnad var det på att insjukna i astma fram till fyra års ålder.
– Effekten finns kvar även efter fyra års ålder, men avtar över tid. Det händer ju mycket annat i livet också, säger barnsjuksköterskan Inger Kull, som är ansvarig för studien.

Något minskad risk för allergisk sensibilisering
När barnen i BAMSE-studien var fyra år fanns ingen skillnad i allergisk sensibilisering beroende på om de ammades, men när de var åtta år var det alltså en viss minskad risk för allergisk sensibilisering bland barn som ammats exklusivt i fyra månader eller mer.
Barnen som ammats mer hade också bättre lungfunktion vid åtta års ålder.

Omvänt orsaksförhållande
Inger Kull påpekar att det kan hända att kvinnor som vet att deras barn har ärftlighet för allergiskjukdom, eller där barnet får symptom på allergisjukdom redan under amningsperioden, tenderar att fortsätta att amma längre just på grund av detta. När barnet ändå utvecklar allergisjukdom kan det i statistiken se ut som om amningen framkallar allergin. Även i Bamsestudien fanns detta omvända orsakssammanhang.

"Var försiktig vid jämförelser"
Så gott som alla, 99%, av barnen ammades åtminstone något. Därför har forskarna inte jämfört ”någon amning” med ”ingen amning” utan mer eller mindre amning.
Vid fyra månaders ålder ammades fortfarande 80 % av barnen i studien helt. I andra studier kan barnen ha ammats mycket mindre.
– Man kan jämföra olika resultat, men man måste vara försiktig med vad man jämför. Bäst är att titta på studier som är gjorda på ungefär samma sätt.

Artiklen har tidigare publicerats i Amningsnytt.

Inga kommentarer: